خبر کوتاه، اما مهم هست... و اینکه  سایت امید 20 بازگشایی شد تا اهریمن صفتان بدانند راه برنایان وطن هرگز سد نخواهد شد و راه آزادی خواهی ادامه خواهد داشت. دشمنان بدانید! ما به هیچ کس و هیچ جا وصل نیستیم جز خدای احد و واحد و آنقدر ادامه می دهیم تا....
 
آدرس سایت جدید امید20